Onderwijs

In het beleidsplan van Archipelscholen zijn de kernwaarden opgenomen. Het onderwijs is kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht en maatschappijgericht.
Twee kernwaarden worden hier uitgewerkt.

Kindgericht:
– Ieder kind is welkom
– Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd
– Er is respect voor verschillen tussen kinderen
– Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit
– School en ouders zijn als educatief partners verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen tot actieve wereldburgers
– Er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst

Maatschappijgericht
– We staan midden in de samenleving
– Er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij
– Onze leerkrachten geven in hun onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden
– Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d.

In de loop der jaren is de Ravenstein een school geworden waar het accent vooral ligt op het taalonderwijs. Doordat steeds meer kinderen, waar de thuistaal een andere taal dan het Nederlands is, de school bezochten, heeft het team van de Ravenstein zich gespecialiseerd op dit gebied.
Kinderen die het Nederlands moeten leren, zijn op onze school van harte welkom en worden deskundig begeleid door de NT2 (Nederlands als tweede taal) leerkracht, intern begeleider,
tutor en groepsleerkrachten. Daarnaast beschikt de school over een gediplomeerde taalcoördinator.
Binnen het onderwijs ligt de nadruk op de leergebieden taal, lezen en rekenen. Hierbij wordt naast de gehanteerde methodes veelvuldig gebruik gemaakt van de computer.
Ook wordt aandacht geschonken aan de Engelse taal, aan natuur en milieu, aan aardrijkskunde en geschiedenis en aan expressie (tekenen, drama, handenarbeid en muziek).
Wij toetsen ons onderwijs steeds aan landelijke normeringen. Ons streven is gericht op het bereiken van de gemiddelde Nederlandse onderwijsdoelen (en hoger). Buiten de school proberen we aan te sluiten bij allerlei leermomenten in de vorm van
excursies naar bedrijven, deelname aan sporttoernooien en bezoek aan musea, film en tentoonstellingen.

Ravenstein is een ‘Gezonde school’. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan bewegen en gezonde voeding. Er wordt gewerkt aan mentaal en fysiek “gezonde” kinderen. Sinds
afgelopen jaar beschikken wij over het vignet Gezonde school voor Themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’.

Onze school heeft mogelijkheden om kinderen speciale aandacht te geven in de vorm van extra zorg door leerkrachten die daar in gespecialiseerd zijn. Voorbeelden van extra zorg zijn:
hulp bij taal, lezen, schrijven, spelling, rekenen en bij gedragsproblemen.