Missie en visie

Missie

Archipelschool “Ravenstein” staat voor gastvrijheid, ieder kind is welkom. Door middel van het stellen van hoge en reële doelen willen wij de kinderen voorbereiden op een volwaardige
positie in de maatschappij. Dit doen wij door het aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften.
Wat ons uniek maakt is hoogwaardig taalonderwijs verweven door het complete curriculum.
Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Hierbij staan groepsvormende activiteiten en coöperatief leren centraal.

Visie
Ravenstein in 2025

Ravenstein is een school waar kinderen worden voorbereid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om zich te ontplooien als een goede wereldburger. Wij zijn een afspiegeling van de samenleving waarin solidariteit en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen belangrijk zijn. Regelmatig wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van wereldoriëntatie, kunst, cultuur en levensbeschouwing.
Naast deze projecten bieden wij de leerlingen gestructureerd onderwijs in de kernvakken aan.
Wij sluiten hierbij aan bij de mogelijkheden van de kinderen. De expertise van diverse professionals wordt hierbij optimaal ingezet. Ons onderwijs is doelmatig, efficiënt en resultaatgericht. Taal speelt bij al onze lessen een belangrijke rol. Wij zorgen voor een talige omgeving waarbij de kinderen veel nieuwe woorden leren, en deze kunnen gebruiken in een passende context. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij het leerproces van hun kind en
daar waar mogelijk sluiten ze aan bij activiteiten binnen en buiten de school. Wij zijn een lerende school, waar een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt.